شرایط فروش خودروهای آرین موتور تابان

car/1301/attachments/2b99527fc9814644a0336f1abe74c6e0.jpg

دی اس 3 مدل 2018

211,000,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 211,000,000 موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 5000000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
نقدی 211,000,000 موعد تحویل: 45 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 5000000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
پیش فروش 53,000,000 پیش پرداخت چک به تاریخ 30 روز پس از ثبت نام: 53000000 تومان پیش پرداخت چک به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 53000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 90 روز کاری مابقی مبلغ خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 5000000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
car/1303/attachments/de7d81058395431083e6938ca1073af3.jpg

دی اس 6 مدل 2018

376,500,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 376,500,000 موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
پیش فروش 75,000,000 پیش پرداخت چک به تاریخ 30 روز پس از ثبت نام: 75000000 تومان پیش پرداخت چک به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 75000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 90 روز کاری مابقی مبلغ خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
نقدی 376,500,000 موعد تحویل: 45 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
car/1302/attachments/f8840445315d432baeb26c763e874845.jpg

دی اس 5 مدل 2018

353,000,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 353,000,000 موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است. خرید اینترنتی
نقدی 353,000,000 موعد تحویل: 45 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است. خرید اینترنتی
پیش فروش 65,000,000 پیش پرداخت چک به تاریخ 30 روز پس از ثبت نام: 65000000 تومان پیش پرداخت چک به تاریخ 60 روز پس از ثبت نام: 65000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 90 روز کاری مابقی مبلغ خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
back to top