شرایط فروش خودروهای آرین موتور تابان

car/1301/attachments/2b99527fc9814644a0336f1abe74c6e0.jpg

دی اس 3 مدل 2018

188,500,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 182,845,000 تخفیف خرید نقدی: 5655000 تومان موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
اقساطی 118,500,000
+
12 قسط ماهیانه 5,833,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 70000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
اقساطی 118,500,000
+
24 قسط ماهیانه 3,495,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 70000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
پیش فروش 35,000,000 پیش پرداخت دوم چک به تاریخ 30 روز بعد: 35000000 تومان پیش پرداخت سوم چک به تاریخ 60 روز بعد: 35000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 180 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان سفارش این خودرو با چرم ناپا به مبلغ 4700000 تومان وجود دارد خرید اینترنتی
car/1165/attachments/79b55eb946cb4159953ec881ab9fc305.jpg

دی اس 5LS مدل 2017

229,500,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 218,025,000 تخفیف خرید نقدی: 11475000 تومان موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 139,500,000
+
12 قسط ماهیانه 7,500,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 90000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 139,500,000
+
24 قسط ماهیانه 4,493,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 90000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 15 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
car/1302/attachments/f8840445315d432baeb26c763e874845.jpg

دی اس 5 مدل 2018

313,000,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 303,610,000 تخفیف خرید نقدی: 9390000 تومان موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 193,000,000
+
12 قسط ماهیانه 10,000,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 120000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 193,000,000
+
24 قسط ماهیانه 5,991,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 120000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
پیش فروش 55,000,000 پیش پرداخت دوم چک به تاریخ 30 روز بعد: 55000000 تومان پیش پرداخت سوم چک به تاریخ 60 روز بعد: 55000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 180 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
car/1303/attachments/de7d81058395431083e6938ca1073af3.jpg

دی اس 6 مدل 2018

330,000,000 تومان

نوع فروش قیمت (تومان) توضیحات
نقدی 320,100,000 تخفیف خرید نقدی: 9900000 تومان موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 205,000,000
+
12 قسط ماهیانه 10,417,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 125000000 تومان نرخ سود: 0% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
اقساطی 205,000,000
+
24 قسط ماهیانه 6,241,000 تومانی
مبلغ تسهیلات: 125000000 تومان نرخ سود: 18% موعد تحویل: 30 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
پیش فروش 60,000,000 پیش پرداخت دوم چک به تاریخ 30 روز بعد: 60000000 تومان پیش پرداخت سوم چک به تاریخ 60 روز بعد: 60000000 تومان سود مشارکت: 18% سود انصراف: 15% موعد تحویل: 180 روزه هزینه مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است خرید اینترنتی
back to top