ساینا

ساینا

[قیمت فعلی]

28900000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
28,900,000 موعد تحویل : 30 روزه فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
8,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 49000 تومان موعد تحویل : بهمن 96 شرایط ویژه : گارانتی بدنه رایگان به همراه سرویس ادواری مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
8,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 68000 تومان موعد تحویل : اسفند 96 شرایط ویژه : گارانتی بدنه رایگان به همراه سرویس ادواری مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
7,000,000
+
12 قسط ماهیانه
835,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
9 قسط ماهیانه
1,334,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 12000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 3 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
15 قسط ماهیانه
721,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
24 قسط ماهیانه
490,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
15 قسط ماهیانه
1,010,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
24 قسط ماهیانه
685,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,231,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,231,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
24 قسط ماهیانه
822,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 16000000 تومان بازپرداخت : 6 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
12 قسط ماهیانه
833,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
9 قسط ماهیانه
1,330,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 12000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 3 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
15 قسط ماهیانه
721,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
24 قسط ماهیانه
490,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
15 قسط ماهیانه
1,010,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
24 قسط ماهیانه
685,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,230,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
24 قسط ماهیانه
822,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 16000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 21% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
7,000,000
+
24 قسط ماهیانه
985,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 19000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 22% موعد تحویل : بهمن 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
6,000,000
+
24 قسط ماهیانه
985,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 19000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 22% موعد تحویل : اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
15,244,800
+
24 قسط ماهیانه
850,400 تومانی
تسهیلات : 16000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ سود : 21% فوری
15,094,400
+
15 قسط ماهیانه
1,249,200 تومانی
تسهیلات : 16000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه نرخ سود : 20% فوری
16,932,900
+
12 قسط ماهیانه
1,245,300 تومانی
تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ سود : 10% فوری
17,109,600
+
24 قسط ماهیانه
704,485 تومانی
تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ سود : 16% فوری
18,957,700
+
15 قسط ماهیانه
882,000 تومانی
تسهیلات : 14000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه نرخ سود : 12% فوری
12,300,000
+
24 قسط ماهیانه
1,020,720 تومانی
تسهیلات : 19000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ سود : 22% فوری
13,800,000
+
24 قسط ماهیانه
914,000 تومانی
تسهیلات : 17000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ سود : 22% فوری
17,500,000
+
24 قسط ماهیانه
655,000 تومانی
تسهیلات : 13000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ سود : 16% فوری
21,501,000
+
12 قسط ماهیانه
833,450 تومانی
تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
21,501,000
+
24 قسط ماهیانه
503,170 تومانی
تسهیلات : 10000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
18,501,000
+
24 قسط ماهیانه
654,170 تومانی
تسهیلات : 13000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 16% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
14,501,000
+
24 قسط ماهیانه
913,350 تومانی
تسهیلات : 17000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 22% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

تیبا دوگانه سوز

سواری / سایپا
27,034,000 تومان
نقدی / پیش فروش / اعتباری

پژو 405 SLX

سواری / ایران خودرو
32,608,300 تومان
پیش فروش / اقساطی / نقدی

سمند LX-EF7 بنزینی

سواری / ایران خودرو
32,085,000 تومان
پیش فروش / اقساطی / نقدی

پژو 405 GLX

سواری / ایران خودرو
30,709,500 تومان
پیش فروش / اقساطی / نقدی

پژو 405 GLX دوگانه سوز

سواری / ایران خودرو
32,393,400 تومان
اقساطی / نقدی

سمند SE

سواری / ایران خودرو
27,960,400 تومان

سمند LX سال

سواری / ایران خودرو
31,370,900 تومان
پیش فروش / اقساطی / نقدی

سمند LX-EF7 دوگانه سوز

سواری / ایران خودرو
34,195,200 تومان
پیش فروش / اقساطی / نقدی
مقایسه
back to top