آریو اس 300 (Elegant1.6) اتوماتیک

آریو اس 300 (Elegant1.6) اتوماتیک

[قیمت فعلی]

57815000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
57,815,000 موعد تحویل : 30 روزه فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
15,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 92000 تومان موعد تحویل : بهمن 96 شرایط ویژه : کارت طلایی 5 ستاره مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000 سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تخفیف : 129000 تومان موعد تحویل : اسفند 96 شرایط ویژه : کارت طلایی 5 ستاره مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
15,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,250,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
15 قسط ماهیانه
1,033,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 5% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
18 قسط ماهیانه
887,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 8% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
24 قسط ماهیانه
706,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
12 قسط ماهیانه
2,083,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 0% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
15 قسط ماهیانه
1,722,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 5% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,478,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 8% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,177,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
12 قسط ماهیانه
2,997,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه سود تسهیلات : 5% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
15 قسط ماهیانه
2,500,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 5 ماهه سود تسهیلات : 10% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,697,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
18 قسط ماهیانه
2,135,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 12% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار
15,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,697,000 تومانی
سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : بهمن و اسفند 96 مابقی مبلغ خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و از مشتری اخذ می گردد مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
38,018,350
+
18 قسط ماهیانه
1,501,500 تومانی
تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 8% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
33,018,350
+
18 قسط ماهیانه
1,925,000 تومانی
تسهیلات : 30000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
28,018,350
+
18 قسط ماهیانه
2,244,000 تومانی
تسهیلات : 35000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه سود تسهیلات : 15% موعد تحویل : 30 روزه مبلغ مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو محاسبه شده است فوری
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
کم
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top