سیتروئن C3
[قیمت فعلی]

182066042 تومان

تجهیزات اضافی

قیمت خودروی سیتروئن C3 به مبلغ 182066042 تومان (بدون مالیات، بیمه و عوارض) مابه التفاوت قابل پرداخت توسط مشتری به مبلغ 91033042 تومان با احتساب بروزرسانی پیش پرداخت مشتری می باشد.

تخفیف و سرویس های هدیه

قیمت خودروی سیتروئن C3 به مبلغ 182066042 تومان (بدون مالیات، بیمه و عوارض) مابه التفاوت قابل پرداخت توسط مشتری به مبلغ 91033042 تومان با احتساب بروزرسانی پیش پرداخت مشتری می باشد.
مقایسه
back to top