سانگ یانگ تیوولی

سانگ یانگ تیوولی

[قیمت فعلی]

112161000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
70,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 150 روز کاری هدیه طرح : 1300000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود قابلیت صلح دارد نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 150 روز کاری 4 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
50,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 150 روز کاری هدیه طرح : 650000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود قابلیت صلح دارد نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 150 روز کاری 3 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
50,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : خرداد 97 هدیه طرح : 900000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 4 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
35,000,000 قیمت علی الحساب ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام به مبلغ : 10000000 تومان نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : خرداد 97 هدیه طرح : 750000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 4 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
50,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 هدیه طرح : 1350000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 5 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
35,000,000 قیمت علی الحساب ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام به مبلغ : 10000000 تومان نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 هدیه طرح : 1150000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 5 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
50,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : مرداد 97 هدیه طرح : 1900000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 6 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
35,000,000 قیمت علی الحساب ودیعه دوم 60 روز پس از ثبت نام به مبلغ : 10000000 تومان نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : مرداد 97 هدیه طرح : 1600000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 6 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد مدت دار
70,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 180 روزکاری هدیه طرح : 2650000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 180 روزکاری به همراه مبلغ هدیه طرح به مشتری تعلق می گیرد مدت دار
50,000,000 قیمت علی الحساب نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 180 روزکاری هدیه طرح : 1875000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 180 روزکاری به همراه مبلغ هدیه طرح به مشتری تعلق می گیرد مدت دار
10,000,000 قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 5 ماهه و مبلغ : 30000000 تومان نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 9 ماه عادی هدیه طرح : 550000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 4 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد ثبت نام حداقل 5 دستگاه به همراه امکان صلح وجود دارد مدت دار
10,000,000 قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 3 ماه بعد از ثبت نام و مبلغ : 20000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 6 ماه بعد از ثبت نام و مبلغ : 20000000 تومان نرخ سود مشارکت : 18% نرخ سود انصراف : 15% موعد تحویل : 9 ماه عادی هدیه طرح : 675000 تومان الباقی مبلغ خودرو پس از صدور دعوتنامه باید پرداخت گردد مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر بعد از سررسید 4 درصد سالانه بیشتر از سود مشارکت می باشد ثبت نام حداقل 5 دستگاه به همراه امکان صلح وجود دارد مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
40,000,000
+
19 قسط ماهیانه
1,732,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 10000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 10000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 0% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
40,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,110,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 10000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 10000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 13% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
30,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,830,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 0% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
30,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,135,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 14.5% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
20,000,000
+
16 قسط ماهیانه
2,880,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 42900000 تومان نرخ سود اقساط : 10% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
20,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,110,000 تومانی
قیمت علی الحساب ودیعه دوم با فاصله زمانی 60 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان ودیعه سوم با فاصله زمانی 120 روزه بعد از ثبت نام و مبلغ : 15000000 تومان پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 42900000 تومان نرخ سود اقساط :16.5% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
60,000,000
+
23 قسط ماهیانه
1,431,000 تومانی
قیمت علی الحساب پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 0% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
60,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,070,000 تومانی
قیمت علی الحساب پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 32900000 تومان نرخ سود اقساط : 10.5% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
50,000,000
+
24 قسط ماهیانه
2,025,000 تومانی
قیمت علی الحساب پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 42900000 تومان نرخ سود اقساط : 12% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار
50,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,550,000 تومانی
قیمت علی الحساب پرداخت در زمان تحویل : 10000000 تومان نرخ سود انصراف : 14% موعد تحویل : 150 روز کاری مبلغ تسهیلات : 42900000 تومان نرخ سود اقساط : 18% مالیات برارزش افزوده به طور جداگانه محاسبه و از متقاضی دریافت می شود نرخ سود عدم تحویل و یا تاخیر 17% سالانه می باشد مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

رنو داستر SE- 4WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
124,000,000 تومان

رنو داستر فول 2WD- مدل 2018

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
115,000,000 تومان
پیش فروش

چری تیگو 7 لاکچری

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
119,900,000 تومان

چری تیگو 5 Excellent

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
104,540,000 تومان
اقساطی

رنو داستر فول 4WD- مدل 2018

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
125,000,000 تومان
پیش فروش

رنو کپچر مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / ایران خودرو
121,900,000 تومان
نقدی

چری تیگو 7 اکسلنت

شاسی بلند/کراس اوور / مدیران خودرو
131,740,000 تومان
اقساطی

رنو داستر SE - 2WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
114,000,000 تومان

رنو داستر PE-4WD مدل 2017

شاسی بلند/کراس اوور / نگین خودرو
114,000,000 تومان
مقایسه
back to top