برلیانس  H330 اتوماتیک

برلیانس H330 اتوماتیک

[قیمت فعلی]

55700000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
17,000,000 موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
18,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,280,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 4% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
18 قسط ماهیانه
890,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 7% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
12 قسط ماهیانه
1,750,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 9% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,250,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 12% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,000,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 4 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 18% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
36 قسط ماهیانه
750,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 20000000 تومان بازپرداخت : 9 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 20% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
12 قسط ماهیانه
2,250,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 14% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
18 قسط ماهیانه
1,600,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 6 ماهه نرخ تسهیلات : 17% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
24 قسط ماهیانه
1,300,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 6 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 21% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار
18,000,000
+
36 قسط ماهیانه
1,000,000 تومانی
موعد تحویل : دی و بهمن 96 سود شمارکت سالانه : 18% سود انصراف سالانه : 15% حداکثر تسهیلات : 25000000 تومان بازپرداخت : 9 چک 4 ماهه نرخ تسهیلات : 23% باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه و به قیمت روز محاسبه خواهد شد مدت دار

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top