ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

ام وی ام New 315 HB Sport Luxury

[قیمت فعلی]

88600000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
88,600,000 MVM 315H Sport Excellent New تحویل: 30 روزه سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/07/28 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
53,160,000 تحویل: 90 روزه سود مشارکت: 13% جریمه تاخیر: 19% مدل خودرو 97 مابقی قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. امکان صلح در این شرایط فروش وجود ندارد. این شرایط فروش از تاریخ 97/06/26 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. مدت دار
44,300,000 تحویل: 150 روزه سود مشارکت: 15% جریمه تاخیر: 21% مابقی قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. امکان صلح در این شرایط فروش وجود ندارد. این شرایط فروش از تاریخ 97/06/31 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. مدت دار
26,580,000 تحویل: 210 روزه پرداخت دوم 90 روز پس از ثبت نام و به مبلغ: 26580000 تومان سود مشارکت: 17% جریمه تاخیر: 23% مابقی قیمت خودرو در زمان صدور دعوتنامه به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. امکان صلح در این شرایط فروش وجود ندارد. این شرایط فروش از تاریخ 97/06/31 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
46,500,000
+
12 قسط ماهیانه
4,437,843 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 12 قسط ماهیانه خرید با چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
46,500,000
+
24 قسط ماهیانه
2,526,004 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 24 قسط ماهیانه خرید با چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
46,500,000
+
36 قسط ماهیانه
1,907,962 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 36 قسط ماهیانه خرید با چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
48,821,879
+
12 قسط ماهیانه
4,437,843 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 12 قسط ماهیانه خرید بدون نیاز به چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
49,143,211
+
24 قسط ماهیانه
2,526,004 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 24 قسط ماهیانه خرید بدون نیاز به چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
49,494,738
+
36 قسط ماهیانه
1,907,962 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 36 قسط ماهیانه خرید بدون نیاز به چک و ضامن سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
47,660,939
+
12 قسط ماهیانه
4,437,843 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 12 قسط ماهیانه خرید بدون چک با ضامن و یا بالعکس سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
47,821,605
+
24 قسط ماهیانه
2,526,004 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 24 قسط ماهیانه خرید بدون چک با ضامن و یا بالعکس سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری
47,997,369
+
36 قسط ماهیانه
1,907,962 تومانی
MVM 315H Sport Excellent New تحویل فوری ثبت نام با قیمت قطعی بازپرداخت 36 قسط ماهیانه خرید بدون چک با ضامن و یا بالعکس سود انصراف: 12% جریمه تاخیر: 12% هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد. این شرایط فروش از تاریخ 97/08/05 تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد. قیمت خودرو درنظر گرفته شده در این شرایط فروش 93000000 تومان می باشد. اطلاعات فوق تنها بخشی از حالات متعدد شرایط منعطف خودران وفا بوده و به درخواست مشتری قابل تغییر است. پیش پرداخت اولیه فقط از طریق درگاه Online بانک سامان در وب سایت شرکت خودران وفا www.vafa.ir قابل پرداخت می باشد، همچنین جهت پرداخت اقساط نیاز به ارائه هیچگونه چکی از طرف مشتری نمی باشد و پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و Online و از طریق وب سایت شرکت خودران وفا و همچنین دستگاه های خودپرداز بانک سامان در سراسر کشور قابل پرداخت می باشد و تنها یک چک بابت ضمانت بازپرداخت از مشتری اخذ می گردد. فوری

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top