لیفان 820
[قیمت فعلی]

99000000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
99,000,000 تحویل: یکماهه مدل 97 فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
41,450,000
+
10 قسط ماهیانه
6,100,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
41,450,000
+
20 قسط ماهیانه
3,320,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
41,450,000
+
30 قسط ماهیانه
2,420,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
41,450,000
+
40 قسط ماهیانه
2,060,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
46,250,000
+
10 قسط ماهیانه
5,470,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
46,250,000
+
20 قسط ماهیانه
2,950,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
46,250,000
+
30 قسط ماهیانه
2,170,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
46,250,000
+
40 قسط ماهیانه
1,840,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
50,650,000
+
10 قسط ماهیانه
4,900,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
50,650,000
+
20 قسط ماهیانه
2,660,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
50,650,000
+
30 قسط ماهیانه
1,900,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
50,650,000
+
40 قسط ماهیانه
1,590,000 تومانی
تحویل: یکماهه مدل 97 امکان پرداخت اقساط به صورت ماهیانه و یا هر 3 ماه یکبار وجود دارد مدت دار
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top