لیفان 820
[قیمت فعلی]

91250000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
91,250,000 تحویل: یکماهه فوری

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
33,700,000
+
10 قسط ماهیانه
6,100,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
33,700,000
+
20 قسط ماهیانه
3,320,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
33,700,000
+
30 قسط ماهیانه
2,420,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
33,700,000
+
40 قسط ماهیانه
2,060,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
38,500,000
+
10 قسط ماهیانه
5,470,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
38,500,000
+
20 قسط ماهیانه
2,950,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
38,500,000
+
30 قسط ماهیانه
2,170,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
38,500,000
+
40 قسط ماهیانه
1,840,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
42,900,000
+
10 قسط ماهیانه
4,900,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
42,900,000
+
20 قسط ماهیانه
2,660,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
42,900,000
+
30 قسط ماهیانه
1,900,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
42,900,000
+
40 قسط ماهیانه
1,590,000 تومانی
تحویل: یکماهه خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند اقساط به صورت ماهیانه یا هر 3 ماه یک چک می باشد کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات برارزش افزوده در قیمت خودرو لحاظ گردیده است فوری
کلاس خودرو
سواری
گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
متوسط

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

مقایسه
back to top