هیوندای i20

هیوندای i20

[قیمت فعلی]

115000000 تومان

اعتباری

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
50,000,000
+
10 قسط ماهیانه
5,430,000 تومانی
تسهیلات: 51050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
50,000,000
+
20 قسط ماهیانه
3,010,000 تومانی
تسهیلات: 51050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
50,000,000
+
30 قسط ماهیانه
2,290,000 تومانی
تسهیلات: 51050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
55,000,000
+
10 قسط ماهیانه
4,820,000 تومانی
تسهیلات: 46050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
55,000,000
+
20 قسط ماهیانه
2,640,000 تومانی
تسهیلات: 46050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
55,000,000
+
30 قسط ماهیانه
1,960,000 تومانی
تسهیلات: 46050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
60,000,000
+
10 قسط ماهیانه
4,180,000 تومانی
تسهیلات: 41050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
60,000,000
+
20 قسط ماهیانه
2,280,000 تومانی
تسهیلات: 41050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
60,000,000
+
30 قسط ماهیانه
1,710,000 تومانی
تسهیلات: 41050000 تومان سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : تیر 97 قیمت نهایی خودرو شامل مالیات برارزش افزوده ، عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث می باشد باقیمانده وجه خودرو در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و از خریدار اخذ خواهد شد مدت دار
کلاس خودرو
هاچ بک
گیربکس
اتوماتیک
تیپ گیربکس
AT
نوع سوخت
بنزینی
خانواده
چهار نفر
هزینه نگهداری
متوسط
ابعاد
کوچک

تجهیزات رفاهی استاندارد

تجهیزات ایمنی استاندارد

خودروهای مشابه

مقایسه
back to top