هیوندای النترا مدل 2018

هیوندای النترا مدل 2018

[قیمت فعلی]

204500000 تومان

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
80,000,000
+
18 قسط ماهیانه
7,390,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
80,000,000
+
24 قسط ماهیانه
5,880,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
80,000,000
+
30 قسط ماهیانه
5,090,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
100,000,000
+
12 قسط ماهیانه
8,830,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
100,000,000
+
24 قسط ماهیانه
4,670,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
100,000,000
+
30 قسط ماهیانه
3,950,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
100,000,000
+
36 قسط ماهیانه
3,510,000 تومانی
موعد تحویل: یکماهه کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض و...در قیمت خودرو لحاظ گردیده است امکان پرداخت اقساط به صورت هر 3 ماه یکبار می باشد فوری
مقایسه
back to top