جیلی GC6
[قیمت فعلی]

48790000 تومان

نقدی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
48,790,000 یکسال بیمه بدنه رایگان بعلاوه 250000 تومان تخفیف فوری

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
20,300,000 مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه سود مشارکت : 18% سود انصراف : 15% موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار

اقساطی

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
21,955,500
+
12 قسط ماهیانه
2,267,000 تومانی
تسهیلات : 26834500 تومان بازپرداخت : 4 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد فوری
20,300,000
+
9 قسط ماهیانه
1,667,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 15000000 تومان بازپرداخت : 3 چک 3 ماهه تاریخ چک ها : 97/01/20 ، 97/04/20 ، 97/07/20 موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
21,200,000
+
15 قسط ماهیانه
2,164,000 تومانی
تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
21,200,000
+
18 قسط ماهیانه
1,863,700 تومانی
تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
21,200,000
+
24 قسط ماهیانه
1,482,000 تومانی
تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
29,200,000
+
15 قسط ماهیانه
1,541,000 تومانی
تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
29,200,000
+
18 قسط ماهیانه
1,327,000 تومانی
تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
29,200,000
+
24 قسط ماهیانه
1,056,000 تومانی
تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
29,200,000
+
32 قسط ماهیانه
794,000 تومانی
تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
36,300,000
+
15 قسط ماهیانه
990,000 تومانی
تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
36,300,000
+
18 قسط ماهیانه
854,000 تومانی
تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
36,300,000
+
24 قسط ماهیانه
681,000 تومانی
تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
36,300,000
+
32 قسط ماهیانه
514,000 تومانی
تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 96/12/15 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : دی 96 مدت دار
10,300,000
+
15 قسط ماهیانه
2,164,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
10,300,000
+
18 قسط ماهیانه
1,863,700 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
10,300,000
+
24 قسط ماهیانه
1,482,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 27590000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
14,300,000
+
15 قسط ماهیانه
1,540,700 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
14,300,000
+
18 قسط ماهیانه
1,327,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
14,300,000
+
24 قسط ماهیانه
1,056,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
14,300,000
+
32 قسط ماهیانه
794,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 19590000 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
18,300,000
+
15 قسط ماهیانه
990,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 5 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
18,300,000
+
18 قسط ماهیانه
854,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 6 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
18,300,000
+
24 قسط ماهیانه
680,000 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 8 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار
18,300,000
+
32 قسط ماهیانه
513,700 تومانی
مرحله دوم پیش پرداخت : همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه تسهیلات : 12490000 تومان بازپرداخت : 12 چک 3 ماهه تاریخ اولین چک : 97/01/20 سند در رهن هزینه بیمه بدنه برعهده خریدار می باشد موعد تحویل : بهمن 96 مدت دار

خودروهای مشابه

برلیانس H320 اتوماتیک

سواری / پارس خودرو
53,200,000 تومان
پیش فروش

بی وای دی F3

سواری / کارمانیا
49,580,000 تومان

ام وی ام 530

سواری / مدیران خودرو
44,510,000 تومان

آریو اس 300 (Elegant1.6) اتوماتیک

سواری / سایپا
57,815,000 تومان
نقدی / اقساطی / پیش فروش / اعتباری
مقایسه
back to top