جیلی GC6
[آخرین قیمت]

79900000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
60,000,000 مدل اکسلنت موعد تحویل: دی 97 سود مشارکت: 19% سود انصراف: 15% جریمه تاخیر در تحویل خودرو: 2.5% ماهیانه وضعیت سند آزاد مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. مدت دار
60,000,000 مدل اکسلنت موعد تحویل: بهمن 97 سود مشارکت: 19% سود انصراف: 15% جریمه تاخیر در تحویل خودرو: 2.5% ماهیانه وضعیت سند آزاد مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. مدت دار
60,000,000 مدل اکسلنت موعد تحویل: اسفند 97 سود مشارکت: 19% سود انصراف: 15% جریمه تاخیر در تحویل خودرو: 2.5% ماهیانه وضعیت سند آزاد مابقی قیمت خودرو به قیمت روز محاسبه و پس از کسر سود مشارکت از خریدار اخذ می گردد. مدت دار
مقایسه
back to top