بسترن B30
[قیمت تقریبی]

59460000 تومان

پیش فروش

قیمت (تومان) توضیحات تحویل
25,000,000 موعد تحویل: فروردین 97 سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
25,000,000 موعد تحویل: اردیبهشت 97 سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
25,000,000 موعد تحویل: خرداد 97 سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
15,000,000 موعد تحویل: فروردین 97 ودیعه دوم به تاریخ نیمه دوم اسفند 96 وبه مبلغ : 10000000 تومان سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
15,000,000 موعد تحویل: اردیبهشت 97 ودیعه دوم به تاریخ نیمه دوم فروردین 97 وبه مبلغ : 10000000 تومان سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
15,000,000 موعد تحویل: خرداد 97 ودیعه دوم به تاریخ نیمه دوم اردیبهشت 97 وبه مبلغ : 10000000 تومان سود مشارکت : 16% سود انصراف : 12% مابه التفاوت پس از صدور دعوتنامه و به قیمت روز کارخانه این خودرو با مدل 97 عرضه می گردد مدت دار
مقایسه
back to top